top of page

Проектно предложение на „МИГ Велики Преслав”

Updated: Jul 11, 2022

„МИГ Велики Преслав” подаде проектно предложение „Благоустрояване и естетизиране на територията на община Велики Преслав: квартал 55 - две детски площадки и квартал 87 - две детски площадки, фитнес на открито, маси за тенис, шах и табла и трасе за екстремно колоездене.“, по процедура № BG06RDNP001-19.476 за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения, по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Местни инициативни групи, които не са получили финансиране за изготвените Стратегии с краен срок за приемане на документи 2.4.2021 г.56 views0 comments

Comments


bottom of page