top of page

ПОКАНА За свикване на Общо събрание на членовете на СНЦ „МИГ Велики Преслав”

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на членовете на СНЦ „МИГ Велики Преслав”

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Велики Преслав” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 9.09.2021 г от 15:00 ч в сградата на Община Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” №58 – заседателна зала №406, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на УС.

2. Утвърждаване на списък с новоприети членове на Сружението.

3. Разни.

Членовете на сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за общо събрание всеки работен ден от 09:00 ч до 12:00 ч в ст.203, ет.2, ул.”Борис Спиров” №58.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Представляващ: Таня Николова

28 views0 comments

Comments


bottom of page