top of page

Покана за Общо събрание 13.06.2023 г

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на членовете на СНЦ „МИГ Велики Преслав”

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Велики Преслав” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 13.06.2023 г от 15:00 ч в сградата на Община Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” №58 – заседателна зала №406, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на УС за 2022 г.

2. Приемане на ГФО за 2022 г.

3. Разни

Членовете на сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за общо събрание всеки работен ден от 09:00 ч до 12:00 ч в ст.203, ет.2, ул.”Борис Спиров” №58.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Покана за свикване на ОС 13.06.2023
.pdf
Download PDF • 121KB

22 views0 comments

コメント


bottom of page