top of page

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМРНА МИГ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ-ШУМЕН”ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027


29 views0 comments

Recent Posts

See All

Покана за Общо събрание 13.06.2023 г

ПОКАНА За свикване на Общо събрание на членовете на СНЦ „МИГ Велики Преслав” Управителният съвет на СНЦ „МИГ Велики Преслав” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава, свиква редовно общо събрание

コメント


bottom of page