top of page

За Нас

МИГ Велики Преслав е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел . Сдружението представлява форма на публично-частно партньорство с участие на община Велики Преслав, представители на бизнеса и неправителствения сектор. Органите на управлние са Общо събрание и Управителен съвет състоящ, се от 5 члена и се представлява от Председателя на Управителния съвет. Участието на публичните власти, както и на останалите представени сектори в управителните органи на МИГ, не превишава 49% от имащите право на глас. Председател на Сдружението от м.Август 2020 г е Таня Николаева Николова,

представител на неправителствения сектор.

МИГ Велики Преслав няма одобрена за изпълнение Стратегия за Водено от общностите местно развитие  (ВОМР) от предходните програмни периоди. При откриване на новия програмен период 2021-2027 отново ще подоготви и подаде необходимите документи.
МИГ Велики Преслав  използва предоставената възможност в края на програмен период 2014 - 2020 г. и подаде проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-19.476 за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения, по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Местни инициативни групи, които не са получили финансиране за изготвените Стратегии с краен срок за приемане на документи 2.4.2021 г.

 

bottom of page